Souhrn lesnických dotací: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů. Ministerstvo zemědělství jim poskytuje finanční příspěvky na hospodaření

I letos můžou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích. Dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje např. obnovu a výchovu lesních porostů, využití ekologických a šetrných technologií nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Celkem je letos na příspěvky připraveno přes 4 miliardy korun. Dotace jsou financovány převážně z Národního plánu obnovy.

„Zdravé a pestré lesy, jejich obnova a péče o ně jsou naší dlouhodobou prioritou. I vlastníci nejmenších lesů mohou díky dotacím pokrýt náklady na úklid po kůrovci, výsadbu nových stromů nebo péči o už vysazené, jako je vyžínání či ochrana proti zvěři. Starat se o lesy je náročná práce, její výsledky často ocení až budoucí generace. Jde o službu celé společnosti, proto chceme toto úsilí odměnit a co nejvíce ho lidem usnadnit,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Příspěvek na šetrné a ekologické technologie

Finanční příspěvek se poskytuje na: soustřeďování dříví lanovkou v lese – 200 Kč/m3, soustřeďování dříví koněm – 120 Kč/m3, na vyvážení dříví za podmínky, že největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6000 kg – 50 Kč/m3, na štěpkování nebo drcení klestu – 25 000 Kč/ha a na soustřeďování dříví železným koněm – 80 Kč/ m3.

Příspěvek na přirozenou obnovu

Na plochu se semenáčky z přirozené obnovy je možné získat 30 000 Kč/ha při obnově melioračními a zpevňujícími dřevinami a 20 000 Kč/ha při obnově základními dřevinami. (Meliorační a zpevňující dřeviny jsou stromy a keře, které lépe odolávají škodlivým jevům, jako jsou vítr, sníh, deště apod., než jiné dřeviny. Zvyšují odolnost lesa např. proti sesuvům či erozi půdy.)

Příspěvek na výsadbu vhodných stromků

Na výsadbu stromků je možné zažádat o podporu 15 Kč/ks pro meliorační a zpevňující dřeviny a 9 Kč/ks pro základní cílové a přípravné dřeviny. Od svého odborného lesního hospodáře si vlastník lesa zjistí kód souboru lesního typu obnovovaného stanoviště a z tabulky stanovištně vhodných dřevin určí, jaké druhy jsou podporovány. MZe přispívá na smrk ztepilý pouze od pátého lesního vegetačního stupně, zároveň není podporována douglaska tisolistá v oblastech Natura 2000 a v zvláště chráněných územích. K žádosti je nutné přiložit průvodní list použitého sadebního materiálu.

Příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku

Ministerstvo zemědělství přispívá také na prořezávky a probírky vzrostlých stromků v lese. O příspěvek 10 000 Kč/ha je možné zažádat nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu/osnovy.

Příspěvek na nové oplocenky

Na ochranu vysazených stromků je vhodné postavit oplocenku. Když bude na obnovované ploše růst aspoň 40 % melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude vysoká alespoň 160 cm, dosáhne žadatel na příspěvek 70 000 Kč na jeden kilometr.

Příspěvek na péči o vysazené stromky

Je třeba, aby dřeviny byly chráněny před zvěří a buření (plevelné rostliny, tráva). Na to je možné využít každoroční příspěvek 16 000 Kč/ha po dobu pěti let na práce spojené s péčí o nově založené porosty. Dotace pokrývá náklady například na nátěr stromků proti okusu zvěří, opravu oplocenek nebo vyžínání.

Příspěvek na ukládání klestu na hromady nebo valy

Při úklidu lesa po těžbě je žádoucí ponechat klest na hromadách k zetlení. Za to je možné žádat o dotaci 50 Kč/m3.

Před podáním žádosti si žadatel založí uživatelský účet v aplikaci Modul pro žadatele a podá tzv. ohlášení. To je nutné každoročně vytvořit před zahájením prací a zaslat na příslušný krajský úřad. Ve stejné aplikaci je nutné do 3 měsíců od provedení prací sestavit žádost o finanční příspěvek. Podrobnosti a návod k žádostem zde (leták).

Další údaje pro jednotlivé finanční příspěvky naleznete v příručce pro žadatele.

Obecné informace o všech příspěvcích do lesů najdete zde.  

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

 

Příloha: Souhrnné informace pro vlastníky lesů

Přílohy

Redakce KIS, 30.03.2023

          zpět...