Cross compliance

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.Pravidla podmíněnosti mají podle zvýšených environmentálních cílů nové SZP lépe zohledňovat výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu a novou strukturu environmentálních prvků…

Redakce KIS, 21.04.2023

celý článek...

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a…

Redakce KIS, 28.03.2023

celý článek...

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

Cílem podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) je přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, k řešení výzev v oblasti vody v krajině, k ochraně a kvalitě půdy a k biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělskému hospodaření. V novém období SZP s ohledem na uvedené cíle je kladen důraz na posílení podmínek tzv. Zelené architektury a tím i na posílení podmínek standardů DZES.Rámec pro standardy DZES je pro nové období SZP stanoven Přílohou III nařízení EU č. 2021/2115.…

Redakce KIS, 26.08.2022

celý článek...

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (GAEC)

Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.Dodržování standardů "dobrého zemědělského a environmentálního stavu" půdy - DZES (také známých pod zkratkou GAEC anglického označení - Good Agricultural and Environmental Conditions) kontroluje…

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Povinné požadavky na hospodařeni PPH (SMR)

Jedná se o požadavky dle vybraných článků 13 nařízení a směrnic EU, které jsou definovány přílohou II nařízení (EU) č. 1306/2014 a zařazeny do tří oblastí: Životní prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský a environmentální stav půdy; Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin a Dobré životní podmínky zvířat.Podrobné informace o všech požadavcích podmíněnosti jsou uvedeny v metodické příručce Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou také naleznete v sekci Dokumenty ke stažení pro Kontroly podmíněnosti…

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám.Z tohoto důvodu nebude prováděna aktualizace Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterým jsou poskytovány aktuální informace o požadavcích a podmínkách kontrol podmíněnosti pro daný rok. Informace o kontrolovaných požadavcích a standardech a způsobu hodnocení…

Redakce KIS, 07.04.2022

celý článek...

Novela nařízení vlády k podmíněnosti a změna pro požadavek standardu pěstování souvislé plochy jedné plodiny

Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. mění číselné označení požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy.Ve Sbírce zákonů, v Částce 73/2021, bylo uveřejněno Nařízení vlády č. 177/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021. Část čtrnáctá tohoto nařízení vlády v článku XXVII upravuje nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů…

Redakce KIS, 08.05.2021

celý článek...

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR

Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné zemědělské praxi.Metodické listyA. Příručka „Hodnocení…

Redakce KIS, 16.04.2018

celý článek...

Prevence RIZIK, Bezpečné pracovní postupy, Zemědělská prvovýroba

OS  PZV  -  ASO  ČRSvazová inspekce BOZPwww.ospzv-aso.cz Prevence  RIZIKBezpečné pracovní postupyZemědělská prvovýroba Vypracoval - Bohumír VelčovskýOdborně způsobilá osoba BOZPČ. osv. 311/93e-mail: velcovsky.bohumir@seznam.cz

Redakce KIS, 03.01.2018

celý článek...

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU

http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=D483g4-8i208-7m37828&typ=1&val=135090Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování…

Redakce KIS, 18.12.2017

celý článek...