Cross compliance - Cross compliance

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují některá pravidla hospodaření. Materiál projednala vláda. Na základě nově vydaného nařízení Evropského parlamentu se mění zemědělcům tzv. pravidla podmíněnosti. Evropská…

Redakce KIS, 13.06.2024

celý článek...

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda

Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.„O úpravě nitrátové směrnice jsme diskutovali se zástupci zemědělců i odborníků. Uspořádali…

Redakce KIS, 13.06.2024

celý článek...

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024

Příručka pro žadatele s aktuálními podmínkami standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH) platnými pro rok 2024 obsahuje podrobné informace k upraveným podmínkám standardů DZES podle změn nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., které nabydou účinnosti 1. dubna 2024.Úprava standardů DZES zohledňuje možnosti podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/587, které…

Redakce KIS, 22.03.2024

celý článek...

Ministerstvo zemědělství zavádí novou dotaci pro snížení obsahu škodlivých látek v pitné vodě a upravuje podmínky pro vyčleňování neprodukčních ploch

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo úpravy nařízení pro dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a nařízení k podmíněnosti. Díky tomu bude nově podpořeno šetrné hospodaření v povodích vodárenských nádrží a sníží se znečištění vod pesticidy. Nařízení k podmíněnosti navíc umožní zemědělcům širší volbu při vyčleňování neprodukčních ploch. Materiály dnes projednala vláda. „Pesticidy nebo jejich rezidua v pitné vodě představují zdravotní riziko. Zavádíme proto dotaci pro omezení používání pesticidů…

Redakce KIS, 06.03.2024

celý článek...

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.Pravidla podmíněnosti mají podle zvýšených environmentálních cílů nové SZP lépe zohledňovat výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu a novou strukturu environmentálních prvků…

Redakce KIS, 21.04.2023

celý článek...

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických závazků, plateb na přírodní omezení nebo jiná omezení specifická pro určité oblasti (ANC) a…

Redakce KIS, 28.03.2023

celý článek...

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

Cílem podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) je přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, k řešení výzev v oblasti vody v krajině, k ochraně a kvalitě půdy a k biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělskému hospodaření. V novém období SZP s ohledem na uvedené cíle je kladen důraz na posílení podmínek tzv. Zelené architektury a tím i na posílení podmínek standardů DZES.Rámec pro standardy DZES je pro nové období SZP stanoven Přílohou III nařízení EU č. 2021/2115.…

Redakce KIS, 26.08.2022

celý článek...

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (GAEC)

Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.Dodržování standardů "dobrého zemědělského a environmentálního stavu" půdy - DZES (také známých pod zkratkou GAEC anglického označení - Good Agricultural and Environmental Conditions) kontroluje…

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Povinné požadavky na hospodařeni PPH (SMR)

Jedná se o požadavky dle vybraných článků 13 nařízení a směrnic EU, které jsou definovány přílohou II nařízení (EU) č. 1306/2014 a zařazeny do tří oblastí: Životní prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský a environmentální stav půdy; Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin a Dobré životní podmínky zvířat.Podrobné informace o všech požadavcích podmíněnosti jsou uvedeny v metodické příručce Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou také naleznete v sekci Dokumenty ke stažení pro Kontroly podmíněnosti…

Redakce KIS, 08.04.2022

celý článek...

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám.Z tohoto důvodu nebude prováděna aktualizace Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterým jsou poskytovány aktuální informace o požadavcích a podmínkách kontrol podmíněnosti pro daný rok. Informace o kontrolovaných požadavcích a standardech a způsobu hodnocení…

Redakce KIS, 07.04.2022

celý článek...

Novela nařízení vlády k podmíněnosti a změna pro požadavek standardu pěstování souvislé plochy jedné plodiny

Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. mění číselné označení požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy.Ve Sbírce zákonů, v Částce 73/2021, bylo uveřejněno Nařízení vlády č. 177/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021. Část čtrnáctá tohoto nařízení vlády v článku XXVII upravuje nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů…

Redakce KIS, 08.05.2021

celý článek...

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU,správné zemědělské praxe a legislativy ČR

Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné zemědělské praxi.Metodické listyA. Příručka „Hodnocení…

Redakce KIS, 16.04.2018

celý článek...

Prevence RIZIK, Bezpečné pracovní postupy, Zemědělská prvovýroba

OS  PZV  -  ASO  ČRSvazová inspekce BOZPwww.ospzv-aso.cz Prevence  RIZIKBezpečné pracovní postupyZemědělská prvovýroba Vypracoval - Bohumír VelčovskýOdborně způsobilá osoba BOZPČ. osv. 311/93e-mail: velcovsky.bohumir@seznam.cz

Redakce KIS, 03.01.2018

celý článek...

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU

http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?enc=D483g4-8i208-7m37828&typ=1&val=135090Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování…

Redakce KIS, 18.12.2017

celý článek...

DZES 2017

Shrnutí podmínek stanovených standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy - DZES 2017viz příloha

Redakce KIS, 01.11.2017

celý článek...