Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (GAEC)

Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Dodržování standardů "dobrého zemědělského a environmentálního stavu" půdy - DZES (také známých pod zkratkou GAEC anglického označení - Good Agricultural and Environmental Conditions) kontroluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Delegovaně pro Fond provádí kontrolu DZES 1 (ochranné pásy podél vod) a DZES 3 (ochrana podzemních vod) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).

Při kontrole je ověřován aktuální stav v terénu, a to na veškeré zemědělské půdě obhospodařované žadatelem, kterou je žadatel povinen evidovat v LPIS. U dotací týkajících se lesnické problematiky jsou kontrolovány i lesní pozemky uvedené v žádosti o dotaci resp. evidované na žadatele v LPIS. Kontrola je prováděna na základě evidence dílů půdních bloků (LPIS) vytvořené na základě digitálního modelu terénu, s průměrnými sklonitostmi a kódy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), s podkladem leteckých ortofotografických snímků, popř. katastrálních map.

Historie

Od roku 2005 do roku 2009 v České republice platilo 5 standardů DZES (GAEC). Jednotlivé standardy se týkaly:

 • Zákazu rušení nebo narušování krajinných prvků (meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice).
 • Zákaz pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji ani slunečnice na půdních blocích nebo jejich dílech s průměrnou sklonitosti nad 12°.
 • Zapravování kejdy či močůvky na půdních blocích nebo jejich dílech s ornou půdou o průměrné sklonitosti nad 3° do 24 hodin či použití hadicových aplikátorů k jejich aplikaci.
 • Zákaz změny kultury travní porost na kulturu orná půda.
 • Zákaz pálení rostlinných (bylinných) zbytků na půdních blocích či jejich dílech.

Od roku 2009 do 2014 byly standardy DZES (GAEC) individuálně definovány členskými zeměmi Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze III nařízení Rady (ES) 73/2009, jež obsahoval 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).

Od 1. ledna 2010 bylo v České republice uplatňováno 10 standardů DZES (GAEC).

Od 1. ledna 2012 přibyl dále DZES (GAEC) č. 11. Tyto standardy pokrývaly všechny výše zmíněné tematické okruhy a v České republice byly definovány nařízením vlády č. 479/2009 Sb. (Příloha 3).

V roce 2014 došlo k převedení požadavků SMR 2 - ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami mezi standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu a zaveden byl ve stejné šíři požadavků DZES (GAEC) 12.

Současné nastavení

Od roku 2015 v souvislosti s novým programovacím obdobím Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 došlo ve podmínkách standardů na základě nových legislativních předpisů k celé řadě změn:

Nadále nejsou v rámci Kontroly podmíněnosti uplatňovány podmínky minimální péče o travní porosty (dříve GAEC 9) a zákazu přeměny kultury travní porost na ornou půdu tzv. rozorání (dříve GAEC 8). Pravidla ochrany trvalých travních porostů jsou pro nové období SZP řešeny v rámci plnění podmínek pro poskytování přímých plateb (greening). Podmínky některých standardů dříve samostatně uváděných jsou sloučeny do jednoho znění standardu DZES, proto dochází ke snížení počtu definovaných standardů na celkový počet sedm. Jedno znění standardu DZES však může obsahovat několik samostatných požadavků. V souvislosti s provedením přeřazení samostatných podmínek standardů je změněno jejich označení a přečíslování.

Podmínky pro zachování dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy jsou řešeny v rámci sedmi standardů, které se týkají:

 1. ochranných pásů podél vodních toků
 2. zavlažovacích soustav
 3. ochrany podzemních vod před znečištěním
 4. minimálního pokryvu půdy
 5. minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze
 6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť
 7. zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin.

zobrazit seznam dalších článků

Přílohy

Související odkazy

Redakce KIS, 08.04.2022

          zpět...