Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

Cílem podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) je přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, k řešení výzev v oblasti vody v krajině, k ochraně a kvalitě půdy a k biologické rozmanitosti ve vztahu k zemědělskému hospodaření. V novém období SZP s ohledem na uvedené cíle je kladen důraz na posílení podmínek tzv. Zelené architektury a tím i na posílení podmínek standardů DZES.

Rámec pro standardy DZES je pro nové období SZP stanoven Přílohou III nařízení EU č. 2021/2115. Na základě tohoto rámce každý členský stát Unie upraví standardy hospodaření tak, aby zohledňovaly specifické podmínky v členském státě jako jsou půdní a klimatické podmínky, stávající situace v zemědělství, používané zemědělské postupy, velikost a struktura zemědělských podniků a využití půdy v daném členském státě.

Standardy DZES jsou v koncepci posílené Zelené architektury základní úrovní postupů, které podporují ochranu klimatu, přírodních zdrojů jako je půda, voda a ovzduší a zlepšují vliv zemědělského hospodaření na životní prostředí a krajinu. Nové podmínky standardů vychází ze současných podmínek standardů DZES v rámci podmíněnosti, které rozšiřují podmínky v rámci ekologizace přímých plateb tzv. greeningu, a které jsou doplněny některými novými postupy.

Na podmínky standardů DZES navazují dobrovolně volitelné jednoleté postupy režimů pro klima a životní prostředí tzv. Ekoschémata. Navrženy byly podmínky intervencí pro Celofaremní ekoplatbu a precizní zemědělství, o kterých se dočtete ZDE.

Další navazující stupeň postupů k ochraně a zlepšení životního prostředí, krajiny a jejich vlastností představují intervence programu rozvoje venkova prostřednictvím podmínek víceletých závazků.

Podmínky standardů DZES, které zůstávají ve stejné podobě nebo přechází z podmínek postupů příznivých pro klima životní prostředí v rámci přímých plateb tzv. greeningu jsou:

  • DZES 1 Zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše

             (přechod podmínky z greeningu, zajištění nesnížení poklesu poměru travních porostů o více než 5 % oproti poměru v roce 2018)

  • DZES 3 Zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin

            (přechod podmínky ze současného standardu DZES 6)

  • DZES 4 Zřízení ochranných pásů podél vodních toků

             (přechod podmínky ze současného standardu DZES 1)

  • DZES 5 Obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu

             (přechod podmínky ze současného standardu DZES 5)

  • DZES 9 Zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000

             (přechod podmínky z greeningu)

Pro nastavení podmínek standardu DZES 2 Ochrana mokřadů a rašelinišť jsou připravovány mapové podklady a účinnost podmínek se zaměřením na ochranu půd bohatých na uhlík je odložena na rok 2024.

Podrobné podmínky standardů, které přináší nové podmínky naleznete v přiloženém souboru. Jedná se podmínky standardů:

  • DZES 6 Minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích

             (podmínky navazují na současný standard DZES 4)

  • DZES 7 Střídání plodin na orné půdě

             (část podmínek týkající se omezení plochy jedné plodiny navazují na současný standard DZES 5g)

  • DZES 8 Minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy, zachování krajinných prvků, zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat

                           (podmínky navazují na podmínky z greeningu a současný standard DZES 7)


Redakce KIS, 26.08.2022

          zpět...