MIMOŘÁDNÉ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ V CHOVU PRASAT

Státní veterinární správa (SVS) dne 28.3.2018 vyhlásila nová mimořádná veterinární opatření, související s výskytem afrického moru prasat (AMP) u divočáků na Zlínsku a zhoršující se nákazovou situací v EU, která jsou určena všem chovatelům prasat na celém území ČR.

Každý registrovaný chovatel prasat, jehož hospodářství je evidované dle plemenářského zákona, který přemístí nebo prodá prase domácí určené pro domácí porážku do neregistrovaného chovu, je povinen vést řádnou evidenci těchto prasat.

Evidence musí mimo jiné obsahovat:

  • počet přemísťovaných prasat
  • datum přemístění
  • jméno a adresu dopravce
  • dále pak jméno a adresu domácnosti chovatele a rovněž adresu hospodářství, není-li totožná s adresou domácnosti

Mimořádná veterinární opatření ukládají povinnost uchovávat evidenci prasat určených pro domácí porážku po dobu nejméně 1 roku od data přemístění.

Současně se zakazuje přemísťování prasat určených pro domácí porážku do neregistrovaných chovů na území Zlínského kraje s výjimkou jejich přemístění do registrovaných chovů.

Uvedená opatření mají za cíl zlepšení kontroly nad přemisťováním prasat a tím přispět k zabránění případného šíření afrického moru prasat do chovů domácích prasat. Zpřísňující opatření jsou přijímána ve všech členských státech EU, a to i v zemích, kde se zatím AMP nevyskytl.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může být uložena pokuta až do výše 100 tis. Kč, jde-li o fyzickou osobu a 2 mil. Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Redakce KIS, 11.04.2018

          zpět...