Nedostupnost registru de minimis

Z důvodu plánované úplné technické odstávky portálu Ministerstva zemědělství bude ve dnech 1. července (15:00) až 10. července 2022 (23:00) zcela nedostupný Centrální registr podpor malého rozsahu (registr de minimis) pro poskytovatele i příjemce podpor.

V průběhu desetidenní odstávky nebude možno nahlížet do registru a provádět v něm žádné úkony, a to včetně zaznamenávání poskytnutých podpor de minimis. Nedostupná bude rovněž i veřejná část registru, která slouží příjemcům podpory k ověření výše jejich nevyčerpaného limitu de minimis před podáním samotné žádosti o podporu.

Tomuto kroku bude předcházet ještě mimořádná odstávka registru, a to od pátku 24. června (16:00) do neděle 26. června 2022 (23:00).

Termín odstávky je cíleně stanoven na co nejméně exponované období, přesto je třeba, aby všichni poskytovatelé podpor de minimis vzali výše uvedenou nedostupnost registru v potaz a maximálně jí přizpůsobili rozvržení administrativního procesu poskytování podpor. Pokud je to možné, doporučujeme nastavit agendu poskytování podpory de minimis tak, aby nebylo nutné v období od 1. 7. 2022 do 10. 7. 2022 registr vůbec využívat.

Na základě § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovatelé podpor de minimis povinni do 5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory zaznamenat do registru údaje o této podpoře a o jejím příjemci. V případě, že by ze strany poskytovatele došlo k překročení lhůty pro zaznamenání podpory z důvodu objektivní technické nedostupnosti registru v uvedeném období, správní orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Ministerstvo zemědělství) tuto skutečnost v případném správním řízení zohlední.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo zemědělství informovaly společným dopisem zaslaným širokému okruhu poskytovatelů podpor de minimis o uvedené nedostupnosti registru de minimis.

Redakce KIS, 30.05.2022

          zpět...