CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Certifikační schéma ADVIGREEN je určené pro certifikaci poradenské služby v oblasti zemědělství a je vymezeno Normativním interním aktem Ústavu zemědělské ekonomiky a informací č. 20/2020. Definice a požadavky na poskytování poradenské služby jsou uvedeny v dokumentu „Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství“ schváleném Poradou vedení Ministerstva zemědělství č. 15/2020 ze dne 21. dubna 2020. Poradenská služba pro zemědělství vymezená schématem ADVIGREEN má ekonomický, environmentální a společenský rozměr a je určena k poskytování aktuální technologické a vědecké informace získané prostřednictvím výzkumu a inovací. Posláním poradenské služby je přispívat k naplňování následujících cílů:

· podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků za účelem posílení bezpečnosti potravin,

· zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci,

· zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci,

· přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož i k udržitelné energii,

· podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi,

· přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby a zachovávat stanoviště a krajiny,

· získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve venkovských oblastech,

· podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního hospodářství,

· zlepšovat reakci zemědělství na společenskou poptávku po potravinách a zdraví, včetně bezpečných, nutričně vyvážených a udržitelných potravin, vedlejších produktů rostlinného i živočišného původu (někdy ne zcela šťastně označovaných jako „odpady“), jakož i dobrých životních podmínek zvířat.

Poradenská služba vymezená schématem ADVIGREEN je chápána jako komplexní činnost zahrnující lidské, materiální, nemateriální (informace, znalosti) a finanční zdroje. Řízení poradenské služby je multidisciplinární oblast, která postihuje požadavky na plánování, vytvoření, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumávání a zlepšování systému. Poradenská služba v chápání schématu ADVIGREEN se týká technologického, legislativního, dotačního, ekonomického poradenství a v neposlední řadě také poradenství v environmentální oblasti. Proces poradenské služby silně akcentuje tzv. zákaznický přístup, tj. vymezuje potřeby klienta se zvážením rizik souvisejících s jeho činností. Tato služba je poskytována odborně způsobilými pracovníky a má komplexní výstup pro řešenou problematiku v podobě dokumentované informace. Zároveň je sledován požadavek na zhodnocení efektivity využívání dostupných finančních zdrojů.

 

Bližší informace naleznete v záložce zde:

Certifikační orgán pro zemědělství | Agronavigátor (agronavigator.cz)

 

Redakce KIS, 11.05.2022

          zpět...