Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Chtěli bychom informovat žadatele, že od roku 2021 je uzavřen příjem žádostí na založení lesního porostu (a tedy i Ohlášení vstupu) v rámci opatření zalesňování a zakládání lesů, vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 185/2015 Sb. implementuje toto opatření z Programu rozvoje venkova na období 2014 –Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze podat v řádném termínu do 17. 5 2021.

Termín řádného doručení žádosti je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboí 15. května 2021 připadá na sobotu. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz nebo szif.cz.

Příjem žádostí o dotaci bude v roce 2021 probíhat přednostně prostřednictvím informačního systému fondu (Portál farmáře).

Informace o podání žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/prv2014-811), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (OPŽL).

Má-li žadatel zřízen vstup do Portálu farmáře, jsou mu veškeré písemnosti, související se žádostí o poskytnutí dotace (včetně rozhodnutí), zasílány prostřednictvím Portálu farmáře, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 a 9 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro rok 2021 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. ve výši 26,242 CZK/EUR.

Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace na péči a náhradu a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo výše uvedené).

 

Pokud žadatel neprokáže právní důvod k užívání zemědělské půdy (podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství) dotace se na díl půdního bloku (příp. na jeho část) neposkytne.

Žadatelé o dotaci na péči a ukončení 2021 mají povinnost podat, současně se žádostí o dotaci, formulář Jednotné žádosti, ve kterém uvedou veškerou obhospodařovanou plochu. Podrobnosti k podání Jednotné žádosti žadatel nalezne na příslušném OPŽL (dříve Agentura pro zemědělství a venkov), na stránkách www.szif.cz, popřípadě na Portálu farmáře.

V rámci webu www.szif.cz, sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci je doporučeno se s těmito dokumenty seznámit.

Zdroj: SZIF0, které skončilo rokem 2020.

Redakce KIS, 16.03.2021

          zpět...