Ministr zemědělství: Aplikační dokument lesnické koncepce je základem pro přípravu podpor nebo výzkumných úkolů v lesním hospodářství

Konkrétní opatření, která vedou k realizaci Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035, tedy aplikační dokument, dnes vzala na vědomí vláda. Materiál připravený Ministerstvem zemědělství obsahuje mimo jiné související gesce a termíny. Na tvorbě aplikačního dokumentu se, podobně jako při tvorbě Koncepce, podílelo 32 subjektů. Většina z nich se bude podílet i na uskutečnění opatření vyplývajících z dokumentu.

„Dokument se soustředí na krátkodobý časový horizont do roku 2026, a proto odráží především aktuální výzvy v sektoru lesního hospodářství. Je to zvládnutí negativních dopadů změny klimatu na lesní porosty, které se projevují zejména kůrovcovou kalamitou, adaptace lesů a lesního hospodářství na změnu klimatu a také obnovení konkurenceschopnosti lesního hospodářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Mezi opatřeními, kterým se Aplikační dokument věnuje, je

  • obnova lesů po kalamitě a regenerace lesních půd,

  • adaptace lesů na změnu klimatu a zvýšení jejich ekologické stability (přizpůsobení dřevinné skladby měnícím se přírodním poměrům, úprava pravidel přenosu reprodukčního materiálu, zavedení hospodářské úpravy pro lesy s bohatou strukturou),

  • zvyšování biologické rozmanitosti lesů (podpora pestré druhové skladby, ponechávání lesních těžebních zbytků a části dřeva k zetlení v lesních porostech, ponechávání stromů na dožití a ochranu habitatových stromů),

  • podpora opatření k ukládání uhlíku v lesních půdách a porostech,

  • zlepšení zadržování vody v lese,

  • dosažení vyváženého stavu zvěře a lesních ekosystémů: zachování všech druhů zvěře a jejich početních stavů, které nadměrně nepoškozují lesní ekosystémy a zároveň stav lesa, který je ekologicky vyvážený ke všem složkám ekosystému včetně fauny,

  • snížení počtu povinností a omezení pro vlastníky lesů,

  • minimalizace administrativní náročnosti lesnických podpor a tvorba inovativních podpůrných nástrojů v době po překonání kůrovcové kalamity (např. platby za lesní ekosystémové služby), či

  • zpracování národní strategie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v lesním hospodářství.

„Jako zástupce akademické sféry pozitivně hodnotím, že na cestě k stabilnějším a pestřejším lesům budoucnosti, se v aplikačním dokumentu pamatuje i na vzdělávání, poradenství, výzkum a inovace, a rovněž to, že řada aktivit aplikačního dokumentu je postavena na využití vědeckých výsledků,“ uvedl Róbert Marušák, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Aplikační dokument poslouží jako opora pro přípravu právních předpisů, dotačních programů, organizačních opatření či výzkumných úkolů, stanoví také společné úkoly zainteresovaných resortů a odborných institucí.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Redakce KIS, 26.01.2021

          zpět...