Neprodukční plochy v roce 2024

V souladu s přijetím výjimky dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2024/587 ze dne 12. února 2024 lze v letošním roce využít výjimky z podmínky plnění minimálního procentního podílu neprodukčních ploch z orné půdy (kultura R, U, G) v rámci DZES 8 a základní celofaremní ekoplatby. Podrobné informace naleznete v tomto článku.

Pro DZES 8 platí, že pro splnění podílu neprodukčních ploch je vyčleněno minimálně 4 % z orné půdy.
Pro splnění podílu neprodukčních ploch v rámci základní celofaremní ekoplatby je vyčleněno minimálně 5 % z orné půdy.

Možnosti plnění:

  • úhory (pro ekoplatbu pouze nektarodárný nebo zelený)
  • krajinné prvky
  • ochranné pásy (pás kolem krajinného prvku, ozeleněný kolejový řádek, souvrať, pás podél vody základní/prémiový, pás založený půdoochrannými technologiemi podle standardu DZES 5, pás založený podle standardu DZES 7B, pás založený pro opatření agrolesnictví)
  • meziplodiny
  • dusík vázající plodiny
  • závazky spadající pod agroenvironmentální opatření (biopás – nektarodárný, krmný, kombinovaný, plocha k ochraně čejky chocholaté, druhově bohaté pokrytí orné půdy).

Požadovaný minimální procentní podíl pro neprodukční plochy je možné naplnit např. prostřednictvím pouze jednoho typu neprodukční plochy (např. dusík vázajícími plodinami) nebo kombinací jednotlivých typů (např. úhor + meziplodiny).

Váhový koeficient meziplodin se v roce 2024 zvyšuje z hodnoty 0,3 na hodnotu 1.

Pro jednotlivé typy neprodukčních ploch musí být i nadále dodrženy podmínky stanovené v nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům a nařízení vlády č.83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů, např.:

  • úhory musí být evidované na žadatele s kulturou úhor (U) nejpozději ke dni podání žádosti
  • dusík vázající plodiny / meziplodiny musí být deklarované s kulturou standardní orná půda (R).

Nadále platí, že se na pozemku musí po dobu kontrolního období vyskytovat porost pouze stanovených plodin. Obecně platí zákaz produkce, seče s odklizením biomasy a pastvy, a dále zákaz použití přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a upravených kalů ve stanoveném období. Porost dusík vázajících plodin a meziplodin je možné sklidit. Kompletní podmínky jsou uvedeny na odkazu:
ODok Portál - VeKLEP - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

V případě, že v roce 2023 byl jako neprodukční plocha deklarován zelený (dvouletý) úhor, musí být tato neprodukční plocha v roce 2024 nadále zachována.

V rámci základní celofaremní ekoplatby se výjimka týká pouze jedné z podmínek, a to neprodukčních ploch; zemědělec je stále povinen naplnit veškeré požadavky kladené vůči zemědělské kultuře (mj. např. žadatel je povinen zajistit na kultuře U nektarodárný nebo zelený úhor, vyčlenit ochranné pásy podél vody, dodržet požadovaný počet plodin v rámci diverzifikace, dodávat stanovený objem organické hmoty do půdy, zpětně zatravnit pozemek v případě rozorání atd.), bez ohledu na stanovenou výjimku.

Redakce KIS, 11.03.2024

          zpět...