Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS)

Vzhledem k četným dotazům upřesňuje Ministerstvo zemědělství informace týkající se žadatelů o platbu na dojnice ​​​​​vydané v tiskové zprávě k úpravě nařízení vlády pro poskytování přímých plateb (publikované dne 13. 3. 2024) v následujícím článku:

U žadatelů od 2 do 10 ks dojnic včetně zůstává podpora oproti roku 2023 beze změny (nebude u nich zapojení do schémat kvality chovu vyžadováno).

Pro žadatele, kteří žádají o podporu na více než 10 ks dojnicbude platba podmíněna zapojením do alespoň jednoho z níže uvedených schémat kvality chovu. Pokud bude alespoň jedno hospodářství (provozovna) žadatele zapojeno do minimálně jednoho z níže uvedených schémat kvality chovu (k 31. 3. 2024), pak platí, že všechny dojnice deklarované na žádosti jsou způsobilé k příjmu podpory.

Schéma kvality

Definice žadatele splňující podmínky pro podporu

(v případě, že předmětem žádosti je více než 10 ks dojnic)

  1. Registrace v systému ekologického zemědělství (podle § 6 zákona o ekologickém zemědělství)

Žadatel, který má k 31. březnu v ústřední evidenci na alespoň jednom svém hospodářství ekologický statut.

  1. Zapojení do kontroly mléčné užitkovosti

 

Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství platný záznam o kontrole mléčné užitkovosti.

  1. Hospodářství s mléčnou produkcí s uděleným souhlasem od krajské veterinární správy podle § 27a odst. 1 písm. e) veterinárního zákona*

Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství udělený souhlas krajské veterinární správy podle § 27a odst. 1 písm. e) veterinárního zákona.

  1. Hospodářství s mléčnou produkcí krajskou veterinární správou schváleným a registrovaným nebo jen registrovaným zařízením na zpracování mléka podle § 22 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona**

Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství krajskou veterinární správou schválené a registrované, případně jen registrované zařízení na zpracování mléka podle § 22 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona.

  1. Účast v režimu jakosti Q CZ produktů M1 nebo M2

 

Žadatel, který má k 31. březnu na alespoň jednom svém hospodářství platnou certifikaci Q CZ pro produkty M1 (syrové kravské mléko) nebo M2 (mlékárenský výrobek).

Pozn.: * / ** hospodářství s mléčnou produkcí je možné ověřit v Integrovaném zemědělském registru. U každé provozovny / hospodářství se chovateli zobrazuje informace s registračním číslem provozovny a příslušným oborem. Stejná informace je k dohledání u uživatele v LPIS na záložce „Provozovny.“

Nejběžnějším schématem kvality, kterým budou žadatelé prokazovat plnění této podmínky, budou schémata dle bodu 3 a 4.

V případě schématu dle bodu 3 se jedná o hospodářství, které má od krajské veterinární správy souhlas s prodejem syrového mléka přímo konečnému spotřebiteli. Tento prodej se může uskutečňovat buď přímo v hospodářství nebo prostřednictvím automatu.

Seznam chovatelů s uděleným souhlasem k prodeji syrového mléka je veřejně dostupný na: https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/prodejci-syroveho-mleka/

V případě schématu dle bodu 4 se jedná o situaci, kdy je stejná osoba současně chovatel a zároveň provozovatel registrované minimlékárny (tj. podniku, který zpracovává mléko od jeho vlastních krav) nebo schválené mlékárny (ta může zpracovávat i mléko od jiných chovatelů).

Seznam schválených mlékáren je možné ověřit na https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/zpracovatele-zivocisnych-produktu-schvalene-pro-eu/)  

Seznam registrovaných mlékáren je veřejně dostupný na: https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/zpracovatele-zivocisnych-produktu-registrovani-pro-primy-prodej-v-cr/ (výroba pro přímý prodej mléčných výrobků). 

Zda žadatel splňuje tato kritéria je možné ověřit např. v Integrovaném zemědělském registru. Zde se u konkrétní provozovny zobrazuje relevantní obor činnosti s registračním číslem. Stejná informace se zobrazuje i uživatelům v LPIS na záložce „Provozovny.“ V detailu si pak může ověřit konkrétní obory činnosti a současně platnost registrace.

Platnost certifikátu Q CZ, resp. potvrzení o vstup do režimu jakosti Q CZ, pro produkt M1 a M2 lze ověřit v databázi Státního veterinárního ústavu Olomouc 

Nově zavedená podmínka bude posuzována na žadatele a ověřování zapojení žadatelů schémat kvality chovu bude probíhat při podání žádosti v aplikaci pro přípravu předtisků. Žadateli se zobrazí informace, v jakém schématu je žadatel zařazen. Zároveň bude v případě neplnění podmínky zapojení se do některého ze schémat kvalitu chovu žadatel aplikací na tuto skutečnost upozorněn.

Žádost bude možné podat i přes nesplnění podmínky, nicméně žadatel bude vyhodnocen jako nezpůsobilý k příjmu podpory při provádění softwarových kontrol.

Redakce KIS, 20.03.2024

          zpět...