Informace - povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin

Vážená uživatelé,

dne 24.10.2023 byla na webu SZIF zveřejněna  Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci - výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin.  

Na základě nařízení pod č.j. UKZUZ 162439/2023 dne 21.9.2023 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin.

Žadatel může provést aplikaci přípravku STUTOX II i na plochách zahrnutých v dotačních opatření (kromě opatření Ekologické zemědělství), u kterých je v rámci nastavených dotačních podmínek omezena nebo zakázána aplikace přípravků na ochranu rostlin, přičemž danou skutečnost je nutné ohlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“) prostřednictvím Ohlášení vyšší moc (dále jen „OVM“) – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního - použití přípravku na ochranu rostlin.

Tisková zpráva: ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu | ÚKZÚZ (eagri.cz)

 

Tímto nařízením, s platností od 22. září 2023 do 20. ledna 2024, je umožněno zemědělcům provádět na pozemcích s kalamitním výskytem hraboše polního aplikace rodenticidu STUTOX II ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar (při aplikaci do nor) a to v nejpostiženějších lokalitách vymezených ze strany ÚKZUZ:

https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/neregulovane-so-2/hrabos/prehled-okresu-s-kalamitnim-premnozenim

 

Za kolektiv OPŽL

Ing. Petr Lerch                                   

Odborný rada

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj        

 

Státní zemědělský intervenční fond

RO Olomouc, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 728 985 633   

E:  petr.lerch@szif.cz

Redakce KIS, 25.10.2023

          zpět...