Asociace se rozrůstá – do svých řad přijala nové organizace a ocenila práci ministra Nekuly

Výroční 25. valná hromada Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se uskutečnila ve čtvrtek 15. června v Pelhřimově za účasti delegátů z řad regionálních organizací, členských svazů a hostů, mezi nimiž byli přítomni hned dva ministři současné vlády. Předseda Jaroslav Šebek ve svém úvodním proslovu (celý proslov na tomto odkazu) shrnul postoje a aktivity naší stavovské organizace za poslední rok, a stejně tak upozornil na důležité legislativní kroky, které je nutné letos prosadit. Valná hromada (VH) přijala řadu zásadních usnesení a ve svých řadách uvítala dva nové regiony a jednu novou organizaci. Valná hromada poděkovala odcházejícímu ministru zemědělství Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL) za jeho korektní jednání a vstřícné postoje k rodinným farmám a nastartování strukturálních změn českého zemědělství díky přenastavení Strategického plánu SZP. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) ocenil program ASZ ČR Pestrá krajina i přístup a spolupráci s ASZ ČR.

Den před valnou hromadou zaskočila zemědělskou veřejnost informace o rezignaci ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Ten ale přesto dorazil na Valnou hromadu ASZ ČR, kde shrnul svoji práci na Ministerstvu zemědělství (MZe). Při svém nástupu do funkce na začátku loňského roku udělal velmi razantní a pro část zemědělské veřejnosti značně nepopulární krok – nechal přepracovat Strategický plán SZP, který připravil jeho předchůdce Miroslav Toman (ČSSD). Nová podoba Strategického plánu nastavila větší podporu menším a středním zemědělským podnikům jak v přímých platbách, tak v rámci Programu rozvoje venkova. ASZ ČR měla k ministru Nekulovi i několik zásadních výhrad, doposud se nepodařilo prosadit zastropování plateb v dotační politice jako jasného principu distribuce veřejných prostředků, také navrhované změny mysliveckého zákona neodpovídají programovému prohlášení na posílení vlastnických práv a nemají ani potenciál řešit podstatu problému se škodami zvěří, nijak zásadně se nepodařilo snížit byrokratickou zátěž kladenou na zemědělce. Asociace očekává, že hlavní motivací výměny ministrů je zejména lepší naplňovaní Programového prohlášení vlády a nový ministr Marek Výborný, s nímž již předseda ASZ ČR jednal, bude mít odvahu rozvíjet pestrost zemědělského sektoru, a stejně tak jako ministr Nekula naváže na profesionální spolupráci s ASZ ČR a nepodlehne lobby agroholdingů. Předseda Zemědělského výboru (ZeV) PSP ČR Michal Kučera ujistil valnou hromadu, že koalice SPOLU bude nadále podporovat ASZ ČR, neboť se do velké míry ztotožňuje s hlavními stanovisky Asociace a se směrem, kterým se má české zemědělství ubírat.

Ministr životního prostředí (MŽP) Petr Hladík pochází ze selské rodiny a je proto dobře seznámen se stanovisky a postoji naší Asociace (viz nedávné jednání). Za své působení stihl již navázat dobrou spolupráci s MZe, například při novelizaci Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který má zdůraznit ochranu zemědělské půdy a zvýhodnit krajinné prvky. Od letošního června začalo MŽP vyplácet finanční kompenzace za újmy způsobené populacemi vlků, byl také připraven pohotovostní plán, podle něhož jsou definována případná opatření na utlumení populace vlků. MŽP od Ministerstva průmyslu a obchodu také převezme vyplácení podpor na fotovoltaické elektrárny, které budou v případě zemědělců primárně umisťovány na střechy zemědělských staveb, což byl dlouhodobě požadavek ASZ ČR.

Valná hromada ASZ ČR se usnesla pokračovat v podpoře Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) jako nejúčinnějšího nástroje pro financování malých a středních zemědělců. Přes PGRLF se prostředky státu vynakládají efektivně a jednoduše, a i proto MZe pro Fond vyčlenilo dvě miliardy korun. Nový předseda představenstva PGRLF Josef Kučera ve svém projevu na VH zmínil, že mezi hlavní priority Fondu je postupné zjednodušování a digitalizace v jednotlivých podporách, které poskytují. Předseda Kučera také ocenil konstruktivní komunikaci a podněty ASZ ČR.

 

Společnost mladých agrárníků České republiky (SMA ČR), kterou na VH zastoupil její prezident David Brož, se maximálně snaží podporovat mladé zemědělce na tuzemské i evropské úrovni. ASZ ČR bude s mladými agrárníky nadále spolupracovat a maximálně se snažit zjednodušovat podmínky pro mladé zemědělce. SMA ČR také dlouhodobě upozorňuje na závažný problém skupování zemědělské půdy velkými investičními společnostmi, který je do velké míry zapříčiněn dlouhodobě špatně nastavenými dotačními pravidly s absencí zastropování plateb.

Valná hromada dále odmítla plánované zvýšení daní ze zemědělského majetku a zemědělské půdy v rámci vládního konsolidačního balíčku. Pro sedláky se jedná o nepřijatelný krok, který je v přímém rozporu se snahou o zvýšení motivace vlastníků půdy více se věnovat opatřením pro kultivaci životního prostředí. Navíc se jedná o velkou hrozbu, která v současné situaci může ještě urychlit míru všudypřítomného vykupování půdy od menších vlastníků. VH v rámci konsolidačního balíčku rovněž nesouhlasí se zvyšováním odvodů pro OSVČ a nadále se ASZ ČR bude snažit prosadit zařazení sociálního a zdravotního pojištění mezi daňově uznatelné výdaje. V neposlední řadě bude Asociace v nadcházejících měsících apelovat na prosazování zásadních změn v mysliveckém a lesnickém zákoně směrem k posílení práv vlastníků a umožnění obnovy lesů. Letošním velkým úkolem pro Asociaci bude také předložení návrhu zákona o rodinných farmách, který by současná vládní koalice chtěla do konce volebního období připravit ke schválení. Předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR Michal Kučera ve svém projevu uvedl, že zákon o rodinných farmách považuje za jednu z důležitých cest, jak podpořit změnu pohledu na potřebné změny v zemědělství. V nedávné době vydal zemědělský výbor důležitá usnesení k myslivosti a cenám potravin, která korespondují s dlouhodobými stanovisky Asociace, viz článek.

Letošní Valná hromada Asociace soukromého zemědělství ČR do svých řad přijala dva nové regiony - ASZ Znojmo a ASZ Západ, a rovněž novou členskou organizaci - Asociaci regionálních značek. Nové členy srdečně vítáme.

Asociace letos slaví 25 let své existence. Za tu dobu si vybudovala silné postavení a stala se velmi respektovanou a uznávanou organizací hájící důstojné společenské a ekonomické postavení rodinných farem a soukromých zemědělců v České republice.

Za hlavní kancelář ASZ ČR

Anna Chládová          

Redakce KIS, 16.06.2023

          zpět...