Informace pro žadatele – Podpora na chov telete masného typu (CIS)

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro podporu na chov telete masného typu. Podpora na chov telete masného typu se od roku 2023 poskytne pouze na telata, která byla minimálně 1 měsíc od narození (resp. 30 dnů), chována na hospodářství žadatele. Bez dodržení této minimální lhůty nemůže být tele považováno za dotačně způsobilé (podmínkou je vedení řádné evidence a včasné hlášení narození telat do Ústřední evidence).

Od roku 2023 se mění rozhodné období pro zařazení telete do Jednotné žádosti – způsobilá jsou telata narozená od 1. dubna 2022 do 28. února 2023 na hospodářství žadatele. Posun rozhodného období oproti předchozím rokům neznamená, že by chovatelé nemohli žádat o podporu na telata narozená od 1. března 2023. Tato budou způsobilá pro další rok příjmu žádostí a chovatelé je tedy budou moci uvést do žádostí v roce 2024.

Zároveň budou nově podporována pouze telata matek, které jsou chované v systému chovu bez tržní produkce mléka ode dne narození telete minimálně do dne podání žádosti s minimálně 50% podílem krve masného plemene skotu nebo jejich kombinace. Zachována zůstává podmínka, že otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústřední evidenci plemeníků. Celkový počet masných telat, na které lze poskytnout platbu, je nejméně tři kusy.

Při podání Jednotné žádosti je v aplikaci pro přípravu předtisků u této intervence zobrazen seznam zvířat na záložkách a lze ověřit způsobilost zvířat splňující jednotlivé podmínky dotačního titulu. Za dotačně způsobilá nabídne aplikace pouze telata, která byla evidována na hospodářství žadatele po dobu 1 měsíce (30 dní) od jejich narození. V případě nesplnění podmínek např. z důvodu úhynu zvířete v období 30 dnů od narození není možné podávat ohlášení vyšší moci, neboť podmínka způsobilosti zvířete musí být naplněna již před podáním žádosti. Zvíře uhynulé do 30 dnů od narození by nemělo být do žádosti vůbec zaneseno. Z tohoto důvodu doporučujeme nezařazovat do žádosti telata, která aplikace nenabídne jako způsobilá. Na nezpůsobilá telata nejen, že nebude moci být vyplacena podpora, ale zároveň by tento postup mohl vést k předeklaraci, a tedy ke snížení dotace na žádosti či dokonce k jejímu úplnému zamítnutí. V případě již podané žádosti doporučujeme nezpůsobilá telata z žádosti stáhnout.

Redakce KIS, 26.04.2023

          zpět...