Stát podpoří rušení odvodňovacích systémů. Chce zlepšit vodní režim a biodiverzitu

Od letošního ledna je možné požádat o finanční podporu na odstranění odvodňovacích zařízení. V rámci Operačního programu životní prostředí mohou vlastníci pozemků získat finance na stavební práce spojené s rušením drenáží nebo odvodňovací příkopů, pokud to povede ke zvýšení biodiverzity v území. Dotace může dosáhnout až 100 % podpory. U Státního fondu životního prostředí je možné podávat projekty až do 20. září letošního roku.

 

Cílem této výzvy je podpořit schopnost krajiny přizpůsobit se změně klimatu, které se v České republice projevuje především rostoucí teplotou a vysycháním krajiny. Tím se mění i pohled na odvodňovací systémy. Ty původně odváděly vodu z pozemků proto, aby umožnily využívat větší plochu krajiny pro zemědělské hospodaření.

Dnes ale voda na některých pozemcích naopak chybí, a tím se mění pohled i na odvodňovací systémy.

Rušení odvodnění je poměrně složitá činnost, protože se jedná o propojený systém ovlivňující řadu pozemků, jejich vodního režimu, kvalitu půd a schopnost reagovat na výkyvy počasí.

Žadatel o projekt bude muset prokázat, že jeho projekt povede ke zlepšení ekosystémových funkcí krajiny. V tom, jak je možné postupovat, může žadatelům pomoci metodická příručka Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině a její přílohy.


ODVODNĚNÍ, DRENÁŽ, MELIORACE

Systém odvodnění se někdy nepřesně označuje termínem meliorace, což je souhrnný název pro různá opatření ke zlepšení úrodnosti půdy. Meliorací může být jak odvodnění zamokřené půdy, tak i zavlažování půd s nedostatkem vláhy nebo vápnění silně kyselých půd.

Odvodňovací systémy se na našem území začaly stavět za první republiky. Největší boom nastal během 70. a 80. let minulého století. Podle údajů Státního pozemkového úřadu měří jenom páteřní kanály asi devět tisíc kilometrů.

Odvodnění může být buď na povrchu pozemku, nebo pod povrchem. Na povrchu jsou to nejčastěji rovné příkopy zaplněné vodou, která je nejkratší možnou cestou odváděna do vodního toku. Tento druh odvodnění můžete vidět například na loukách.

Na polích byl většinou budován systém odvodnění pod povrchem. To znamená, že do půdy jsou zakopány trubky, do nichž je sváděna půdní voda. Odvodnění oblasti pomocí trubek se říká drenáž. Systematickou drenáží je podle údajů Ministerstva zemědělství odvodněno asi 25 % zemědělské půdy, to je více než 1000 ha.

Majitelem odvodňovacího zařízení je buď majitel pozemku, nebo stát. Záleží na tom, zda se jedná o takzvané hlavní či podrobné odvodňovací zařízení. Hlavní odvodňovací zařízení vlastní stát prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (SPÚ), podrobné vlastní majitel pozemku, na němž se tato stavba nachází.

Podrobné odvodňovací zařízení pro podzemní odvodnění je tvořeno sběrnými drény, svodnými drény, výustěmi, drenážními šachticemi a pro povrchové odvodnění je tvořeno sběrnými příkopy a objekty na nich


zdroj: ekolist.cz

Redakce KIS, 21.01.2023

          zpět...