Další vysoká pokuta za nedostatečnou péči o kůrovcem napadený les

Obec Hodonín, jakožto vlastník lesa, významně zanedbala ochranu lesního porostu proti kalamitním hmyzím škůdcům. Neprovedla včasnou těžbu 536 metrů krychlových napadeného dříví a umožnila tím ukončení vývoje kůrovce a jeho vyrojení do okolních lesních porostů. Česká inspekce životního prostředí obci za tento přestupek uložila pokutu ve výši 550 tisíc korun, pravomocnou od 5. listopadu 2022.

Při kontrole lesního majetku obce Hodonín v červenci 2022 inspektoři zaznamenali velké množství nevytěžených kůrovcových souší, v nichž kůrovec již ukončil svůj vývoj a rozšířil se do okolních smrkových porostů. „Obec sice v roce 2021 a 2022 asanační zásahy prováděla, ale ne v dostatečném rozsahu. Považujeme to za zanedbání řádného hospodaření v lesích,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček. Obec v roce 2021 napadené stromy pouze nechala vykácet a odvést, aniž by zde nainstalovala např. lapače. Tento postup byl v rozporu s platnou vyhláškou č. 101/1996 Sb., dle které má být asanace provedena také mechanicky (např. odkorňováním) nebo chemicky s využitím insekticidů. Za včasnou a účinnou asanaci pouhý odvoz kůrovcového dříví považovat nelze.

Pokud není asanace kůrovcových ohnisek provedena včas a řádně, dojde v okolí k dominovému efektu: další napadené stromy se stanou příčinou dalšího odlesňování, snižuje se stabilita lesa a tím pádem se omezí řádné plnění funkcí lesa jakožto nedílné složky životního prostředí. Lesní zákon proto stanovuje, že každý vlastník lesa musí co nejdůkladněji zjišťovat výskyt škodlivých činitelů, provádět preventivní opatření a při přemnožení škůdců bezodkladně odstraňovat škody a případné následky mírnit.

Redakce KIS, 06.01.2023

          zpět...