Nová pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury na období 2023+

Evropská komise přijala dne 14. 12. 2022 revidovaná pravidla veřejné podpory pro oblast zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, která budou platná od 1. 1. 2023 do konce roku 2029. Nové předpisy mají za cíl sladit pravidla veřejné podpory se strategickými prioritami EU, zejména se Společnou zemědělskou politikou, Společnou rybářskou politikou, jakož i se Zelenou dohodou pro Evropu.

Revidovaná pravidla jsou výsledkem přezkumu, který proběhl v předchozích letech a také veřejné konzultace, která se uskutečnila počátkem letošního roku. Nyní přijaté změny se dotýkají následujících předpisů.

Podpora pro zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti

  • Nové nařízení o blokových výjimkách („ABER“), které nahradí stávající nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem. Poskytování podpor podle nařízení o blokových výjimkách nepodléhá schválení opatření ze strany Komise a po splnění podmínek uvedených v nařízení je takováto podpora slučitelná s vnitřním trhem. Odpovědnost za soulad podpor s nařízením tak zůstává plně na členském státu, resp. poskytovateli.
  • Nové pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech („AGRI pokyny“), jež nahradí AGRI pokyny pro období 2014–2020. V pokynech jsou stanoveny podmínky, na jejichž základě bude Komise ex ante posuzovat slučitelnost notifikované podpory s vnitřním trhem.

Podpora pro rybolov a akvakulturu

  • Nové nařízení o blokových výjimkách („FBER“), které nahradí stávající nařízení Komise (EU) č. 1388/2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.
  • Nové pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury („FISH pokyny“), jež nahradí stávající FISH pokyny z roku 2015. V pokynech jsou stanoveny podmínky, na jejichž základě bude Komise ex ante posuzovat slučitelnost notifikované podpory s vnitřním trhem.
  • Platnost stávajícího nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury se prodlužuje do 31. 12. 2023. Prodloužení platnosti umožní Komisi dokončit proces přezkumu, zda by zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh bylo možné napříště zahrnout do působnosti tzv. obecného nařízení de minimis s vyšším limitem podpory.

Oficiální zveřejnění nově přijatých předpisů v Úředním věstníku EU bude následovat v nejbližších dnech. Další informace naleznete též v tiskové zprávě Komise.

Přílohy

Redakce KIS, 16.12.2022

          zpět...