Informace - ZND v měsíci říjnu

Vážení žadatelé,

posíláme stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP za celý rok.

 

Prohlášení o kategorii podniku (Nová podání > Ostatní podání > Průřezové přílohy) se podává pouze jedenkrát společně ke všem relevantním*) DP kdykoliv v průběhu roku, nezávisle na termínech konkrétních DP (s výjimkou prvního podání žádosti, pokud ještě žádné prohlášení o kategorii podniku podané nemáte). Je třeba ho ale každý rok aktualizovat, nejlépe vždy po uzavření účetního období/podání daňového přiznání.

*) Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků (MSP) je vyžadováno u následujících DP:

1.I., 1.R., 1.V., 2.A., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d., 3.h., 3.k., 8.F., 9.A., 9.E., 9.F.e., 9.F.i., 9.F.m., 9.H., 13., 15., 19., 20.

 

Všechny žádosti a doklady, i jejich změny, se podávají výhradně elektronicky prostřednictví Portálu farmáře SZIF:
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

  

příjem Žádostí o dotaci

DP

Žádosti o dotaci

termín příjmu

3.h. / 2023

Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

1. 10. 2022 – 30. 9. 2023

9.A.a. / 2023

Speciální poradenství - živočišná výroba

1. 7. 2022 – 30. 6. 2023

9.A.b.1.-3. / 2023

Speciální poradenství - rostlinná výroba

1. 7. 2022 – 30. 6. 2023

9.A.b.4. / 2023

Speciální poradenství - rostlinná výroba (odrůdové zkoušky)

1. 8. 2022 – 31. 3. 2023

v následujícím měsíci:    pokračuje příjem 2023: 3.h., 9.A.a., 9.A.b.1.-3., 9.A.b.4.

  

příjem Dokladů prokazujících nárok na dotaci

žadatelé, kteří mají podanou žádost na aktuální rok, musí podat v příslušném termínu Doklady prokazující nárok na dotaci

 

Formulář Potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře pro dotační programy 20.A., 20.C., 20.D., 20.E. a dále Potvrzení KVS SVS ČR pro dotační programy 8.F.c., 8.F.d. za rok 2022 je k dispozici na PF ve formátu Interaktivního PDF dokumentu. Postup stažení a vyplnění je popsán ve stručném návodu v příloze tohoto e-mailu.

Protože se jedná o interaktivní formulář, je třeba PDF dokument nejprve uložit do počítače (pravým tlačítkem myši a volbou Uložit odkaz jako…) a z počítače následně otevřít v programu Acrobat Reader – při normálním kliknutí na link se otevře přímo v internetovém prohlížeči, který ale není schopen formulář zobrazit.

 

DP

Doklady prokazující nárok na dotaci

termín příjmu

3.a. / 2022

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (biologická ochrana)

1. – 15. 10. 2022

3.c. / 2022

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (testování)

1. 10. – 20. 12. 2022

3.d. / 2022

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (šlechtění)

1. 10. – 20. 12. 2022

3.h. / 2022

Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele

1. 10. – 30. 11. 2022

3.k. / 2022

Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

1. – 31. 10. 2022

8.F.c. / 2022

Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

1. – 31. 10. 2022

8.F.d. / 2022

Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti

1. – 31. 10. 2022

9.A.a. / 2022

Speciální poradenství - živočišná výroba

1. 10. – 15. 12. 2022

9.A.b.1.-3. / 2022

Speciální poradenství - rostlinná výroba

1. 10. – 15. 12. 2022

20.A. / 2022

Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

1. – 31. 10. 2022

20.C. / 2022

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

1. – 31. 10. 2022

20.D. / 2022

Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

1. – 31. 10. 2022

20.E. / 2022

Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků

1. – 31. 10. 2022

v následujícím měsíci:    9.E.; pokračuje příjem 3.c., 3.d., 3.h., 9.A.a., 9.A.b.1.-3.

 

Doklady je možné na PF připravovat v Aplikaci pro přípravu účetních a daňových dokladů již předem v průběhu celého aktuálního dotačního období. Takto připravené doklady mohou pracovníci SZIF průběžně kontrolovat a řešit případné problémy ještě před samotným konečným podáním Dokladů v termínu jejich příjmu.

 

 

Příručky a další informace k podávání Žádostí o dotaci i Dokladů prokazujících nárok na dotaci

Na PF jsou ke každému DP shromážděny dokumenty ke stažení – text Zásad a případná zpřesnění Zásad, příručky, vzory potvrzení a dalších dokladů k žádostem. Tyto dokumenty jsou přehledně roztříděné (kromě obecných dokumentů k ZND) podle jednotlivých DP pod prvním tlačítkem Národní dotace v nabídce Nová podání – je třeba odrolovat až k druhé polovině webové stránky.

   

Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc

Ing. Jiří Viktorin

Odborný rada oddělení PŽ a LPIS pro Olomoucký kraj

pracoviště Olomouc 

Státní zemědělský intervenční fond

RO OLOMOUC, Blanická 1, 779 00 Olomouc

M: +420 602 719 380

E:  jiri.viktorin@szif.cz

Redakce KIS, 05.10.2022

          zpět...