DŮLEŽITÉ - info nová SZP, osevy, DZES, střídání plodin

Dobrý den Vážení žadatelé, 

V první řadě nezapomeňte, zítra 30. 8. 2022 od 9:00 hod PGRLF otevírá dvě podpory:

po množství Vašich a našich dotazů bylo v pátek 26. 8. 2022, na internetových stránkách MZE (viz odkaz Novinky (eAGRI)) publikováno několik zásadních informací, na které jste se často ptali ve věci nové SZP – výčet těchto tiskových zpráv a co máme v tuto chvíli k dispozici Vám zasíláme v příloze emailu. Upozorňujeme, že informace, které Vám zasíláme, nejsou stále legislativně ukotvené, může ještě nastat změna (popřípadě odklad), s ohledem na běžící proces připomínkování a schvalování, což je v rukou MZE a případně zákonodárců EU, přesto prosím dostupné informace nepodceňte a seznamte se s nimi. 

Prosím věnujte těmto sdělením MZE (které zasíláme v příloze emailu) dostatečnou pozornost, neboť mohou a pravděpodobně ovlivní již osevy na příští rok.

 

 

  • Upozorňujeme, že návazně bude probíhat legislativní proces na národní úrovni a některé podmínky tak mohou být v rámci tohoto procesu upraveny.

 

  • Veškeré aktuální informace ze kterých jsme čerpali a máme je k dispozici, Vám zasíláme v přílohách, v případě zveřejnění dalších informací MZE Vás budeme bezodkladně informovat. Doporučujme rovněž sledovat Novinky (eAGRI), které jsou i našim výchozím zdrojem informací.

 

  • Níže jsme připravili jen krátký přehled a „vypíchnutí“ pravděpodobně nejzásadnějších změn, veškeré podrobnější informace, kterými v tuto chvíli disponujeme a z nichž jsme čerpali, přikládáme jako přílohy emailu.


DIVERZIFIKACE PLODIN (na orné půdě) - podmínka je odvozena od velikosti výměry, na které zemědělec hospodaří:

Subjekt hospodařící na výměře od 4 ha do 30 ha pěstuje alespoň 2 různé plodiny,

hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy.

Subjekt hospodařící na výměře nad 30 ha do 150 ha pěstuje alespoň 3 různé plodiny,

hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň, dvě hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy.

Subjekt hospodařící na výměře nad 150 ha pěstuje alespoň 4 různé plodiny,

hlavní plodina nezabere více než 75 % orné půdy a zároveň, tři hlavní plodiny nezaberou více než 95 % orné půdy.

 

STŘÍDÁNÍ PLODIN (DZES 7a):

Odsunutí platnosti na rok 2024 pro rok 2023 neplatí, avšak je nutné přizpůsobit své osevní plány, tak, aby ozimé plodiny, jež budou deklarovány pro rok 2024 jako hlavní plodiny, splňovaly požadavky tohoto standardu. K podmínkám od roku 2024 a dalším: Nově navržený standard ukládá povinnost každoročního střídání hlavní plodiny alespoň na 40 % výměry orné půdy podniku. To znamená, že v roce podání jednotné žádosti musí být na pozemku pěstována jiná plodina než v roce předchozím. Hlavní plodina se rozlišuje na úrovni rodu, ozimé a jarní varianty se považují za jednu plodinu. Na stanovené výměře lze rovněž v rámci střídání plodin zařadit mezi dvě stejné hlavní plodiny meziplodinu. Meziplodina musí být založena po sklizni hlavní plodiny a ponechána do roku následujícího do zahájení předseťové přípravy pro plodinu následující. Zároveň žadatel zajistí, že na veškeré ploše podniku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda bude vždy v období 4 let po sobě jdoucích vystřídána hlavní plodina.

PLODINY DO 10 ha na silně erozně ohrožených pozemcích – SEO (DZES 7 b):

Na silně erozně ohrožených pozemcích – (V LPIS: žárovka životní prostředí – eroze) DPB v LPIS červené – již od roku 2023 platí omezení pěstování souvislé plochy jedné plodiny do 10 ha. Pro rozdělení ploch lze využít ochranné pásy o šíři minimálně 22 m s plodinami: hořčice, hrách (a to včetně pelušky), jetel, kmín kořenný, komonice, kopr, koriandr, len, lnička, oves hřebílkatý, pískavice řecké seno, pohanka, proso, ředkev, řeřicha, svazenka, šalvěj hispánská, štírovník, tolice (a to včetně vojtěšky), kapusta krmná, krambe habešská, lupina modrá, mastňák habešský, mužák prorostlý, řepice ozimá, sléz přeslenitý, světlice barvířská, šťovík, vodnice, vikev, trávy čeledi lipnicovité s výjimkou obilnin nebo směs výše uvedených plodin ochranného pásu NEBO lze rozdělení provést osetím jinou plodinou pásem minimálně 110 m širokým, či krajinným prvkem, který bude plochy do 10 ha rozdělovat. Podmínka se nevztahuje na DPB s travami a leguminózami. 

POVINNOST NEPRODUKČNÍCH PLOCH (DZES 8):

Neplatí pro zemědělce do 10 ha (s kulturou standardní orná půda, úhor a travní porost), ostatní: nutné vyčlenit určité % neprodukčních ploch. Pro vyhrazení minimálního podílu z výměry zemědělské kultury standardní orná půda, úhor a travní porost, na úrovni zemědělského podniku pro neprodukční plochy je možné vybrat ze 2 možností:

• Nejméně 4 % zastoupené krajinnými prvky, úhorem s porostem a ochrannými pásy nebo

• Nejméně 7 % včetně plochy meziplodiny nebo plochy plodin vážící dusík, přičemž minimálně 3 % z toho tvoří krajinné prvky, úhor s porostem a ochranné pásy.

 

VÝJIMKA PRO ÚHOR POUZE PRO ROK 2023:

Pouze v roce 2023 (stejně jako letos – 2022) bude možné úhory, vyčleněné jako neprodukční plochy, využít k pěstování produkčních plodin především pro potravinářské účely. Tyto plochy mohou být ošetřeny POR. Úhory nebudou moci být osety kukuřicí, sójou nebo rychle rostoucími dřevinami. Výjimka z DZES 8 (vyčlenění neprodukčních ploch) tak neznamená, že se zruší povinnost vyčleňovat stanovené procento úhorů, krajinných prvků, ochranných pásů, případně meziplodin nebo ploch s dusík vázajícími plodiny. Pouze umožňuje vyčleněné úhory, tedy ty předem evidované v registru zemědělské půdy LPIS s kulturou „U“, osít jinou než podmínkami stanovenou plodinou. Tento jednoletý posun povinností se netýká tzv. ekoplatby. Ti, kteří o ni požádají, musí podmínky splnit kompletně, včetně stanoveného navýšeného procenta neprodukčních ploch. 

 

Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc

 

Ing. Bc. Jaromír Snídal

Odborný rada

Referent příjmu žádostí a LPIS

Oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Olomoucký kraj         

Státní zemědělský intervenční fond

Blanická 1, Olomouc 779 00

M: +420 724 254 002

E: Jaromir.Snidal@szif.cz

 

Redakce KIS, 30.08.2022

          zpět...