V zákoně o ochraně ZPF je třeba snížit byrokracii a neohrozit budoucnost zemědělského podnikání

Jedním ze zásadních zákonů nejen pro ochranu životního prostředí, ale také pro podporu zemědělské podnikání, je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) č. 334/1992 Sb., jehož novela je nyní v řešení. Asociace soukromého zemědělství ČR zaslala k návrhu novely tohoto zákona několik zásadních připomínek na Ministerstvo životního prostředí ČR i na Ministerstvo zemědělství ČR.

 

ASZ ČR dlouhodobě považuje za strategicky významné udržet zemědělskou výrobu, a tedy i s tím spojený rozvoj farem a návazných budov, na venkově. V poslední době je bohužel častým a velkým problémem dosáhnout vstřícného rozhodnutí státních orgánů, v tomto případě stavebních úřadů, k tomu, aby bylo možné zemědělskou činnost provozovat v původních budovách, které bývají v zastavěném území obce. Praxe se tak dostává do rozporu s požadavky zákona o ochraně ZPF, který požaduje co největší využití ploch v již zastavěných územích, kde ale stavební úřady nechtějí zemědělskou činnost povolovat. Žádáme proto, aby zákon o ochraně ZPF obecně zohledňoval potřeby zejména menších zemědělských subjektů, které téměř nikdy nemají k dispozici rozlehlé areály, a umožnil jim rozvoj farem včetně bydlení i mimo zastavěné území obce.

 

Asociace soukromého zemědělství ČR dále nesouhlasí s tím, aby zákon o ochraně ZPF srovnával vynětí zemědělské půdy pro účely rozvoje zemědělských staveb včetně například prostor pro bydlení farmáře, zpracování a prodeje produkce či agroturistiky s vynětím zemědělské půdy pro účely stavby logistických center, velkoskladů a továren. Zemědělec rozhodně nemá zájem si ničit svůj základní a nenahraditelný výrobní prostředek, tedy půdu, a pro její vynětí ze ZPF se rozhodne pouze v případě, že nemá jiné východisko.

 

V obecné rovině ASZ ČR žádá o maximální zjednodušení administrativního procesu vyjímání ze ZPF. Celá agenda je administrativně velmi náročná jak pro vlastníka pozemku, tak pro samotný úřad. V návrhu zákona přitom chybí větší důraz na snížení této administrativní zátěže, která by ulevila oběma stranám.

 

 ASZ ČR dále navrhuje co nejvíce rozšířit okruh činností, na které není třeba vynětí ze ZPF, a to alespoň o:

 

stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství;

zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku:

ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo

vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník;

registrovaný významný krajinný prvek, přechodně chráněnou plochu nebo přírodě blízkou obnovu těžbou narušeného území;

vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky;

stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků;

realizace prvků schválených plánů společných zařízení a opatření pro ochranu a tvorbu životního prostředí;

stavby a zařízení protierozní ochrany.

Dále Asociace navrhuje, aby zákon zohlednil také možnost používání upravených čistírenských kalů na zemědělské půdě za jasně stanovených podmínek. Tento materiál může být v případě správného použití vhodným zdrojem organické hmoty.

 

Hlavní kancelář ASZ ČR

Redakce KIS, 29.06.2022

          zpět...