Polní den - VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. V PRAZE – RUZYNI

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, v.v.i. V PRAZE – RUZYNI Vás srdečně zve na pořádaný ve středu 22. června 2022 v areálu VÚRV, v.v.i., Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507


P O L N Í D E N

bude zaměřen na aktuální problémy v agrotechnických postupech během letošního jara: vliv srážek a teploty na využití živin z aplikovaných hnojiv, strukturu porostu o. p. u různých odrůd, výživný a zdravotní stav rostlin. Účastníci semináře budou v názorných polních pokusech seznámeni s reakcí odrůd ozimé pšenice na různou intenzitu zpracování půdy, hnojení a ochrany rostlin, různé systémy založení porostu (intercropping – společný výsev dvou odrůd pšenice, obilnina s luskovinou) a na hnojení dusíkem. K vidění budou polní pokusy v konvenčním i ekologickém systému hospodaření. Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu odborné veřejnosti bude opět zařazena prohlídka pokusů zaměřených na odolnost (toleranci) odrůd obilnin k virózám, fuzariózám a rzi plevové.

– P R O G R A M ˜

8:00 - 8:30 Prezence v aule VÚRV, v.v.i.

8:30 Zahájení polního dne

8:35 - 10:30 Odborná diskuse k aktuálním problémům ročníku 2021-22

10:30 - 10:50 Občerstvení

11:00 - 13:15 Prohlídka polních pokusů

13:20 - 13:50 Oběd

14:00 - 15:00 Odborná diskuse,

skupinové prohlídky polních pokusů dle zájmu účastníků

ODBORNÁ DISKUSE K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM LETOŠNÍHO ROKU

Diskuse s krátkými vstupy odborníků z VÚRV, v.v.i. a hostů bude zaměřena na vývoj stavu porostů v jarním období a důležitá agrotechnická opatření při pěstování polních plodin v ročníku 2021-22 včetně posklizňového ošetření půdy (Ing. Chrpová, Ing. Janovská, Ing. Kurešová, Ing. Kusá, Ing. Mühlbachová, Ing. Palicová, Mgr. Hanzalová, Ing. Hermuth, Ing. Káš, Ing. Růžek, Ing. Vavera, hosté Ing. Dvořák, Ing. Hodan a další).

Témata:

 povětrnostní podmínky a jejich vliv na dostupnost vody pro rostliny a stav porostů zemědělských plodin v průběhu letošního jara

 využití různých forem dusíku z aplikovaných hnojiv rostlinami v průběhu jara a vliv různých hnojiv a způsobů hnojení na strukturu půdy

 nové poznatky z pěstování pšenice ozimé s leguminózami v ekologickém a konvenčním zemědělství

 praktické zkušenosti se systémem Intercropping

 nové postupy při zakládání porostů meziplodin s ohledem na zadržení vody a uhlíku v půdě

 přínosy a rizika aplikace dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy

 výskyt chorob a škůdců polních plodin během letošního jara

 výskyt viróz obilnin v letošním roce

 napadení ozimé pšenice chorobami pat stébel: odolnost odrůd

 rizika výskytu rzi plevové a fuzarióz u ozimé pšenice a vhodné ošetření

 a další témata, která vyplynou z diskuse

 

PROHLÍDKY POKUSŮ

napadení obilnin virózami, fuzariózami a rzí plevovou (Ing. Chrpová, Mgr. Hanzalová)

tolerance odrůd ozimé pšenice k suchu (Ing. Kurešová a Mgr. Raimanová)

směsi odrůd ozimé pšenice založené v systému Intercropping (Ing. Mühlbachová, Ing. Vavera a Ing. Janovská)

pokusy s odrůdami ozimé pšenice (LG Absalon, Adina, Askaban, Asory, Borsalino, Campesino, Depot, Elementary, Lorien, Ritter, Skif, SU Taroca atd.) při různých technologiích zpracování půdy a při různé intenzitě výživy a ochrany rostlin (Ing. Vavera a Ing. Palicová)

výživářské pokusy s ozimou pšenicí při různých technologiích zpracování půdy (Ing. Růžek, Ing. Kusá)

prohlídka kolekcí genových zdrojů obilnin (Ing. Hermuth)

 

 ORGANIZAČNÍ POKYNY

Z organizačních důvodů Vás žádáme nejpozději do 20. 6. o potvrzení Vaší účasti (nejlépe telefonicky či e-mailem) na uvedený kontakt:

Ing. Helena Kusá, Ph.D.

VÚRV, Drnovská 507,

161 06 Praha 6 – Ruzyně

tel. 233 022 266

e-mail: kusa@vurv.cz

Odborná garance

a organizace:

Ing. Pavel Růžek, CSc.

Ing. Helena Kusá, PhD.

Ing. Martin Káš, PhD.

Ing. Radek Vavera, PhD.

Místo konání:

Doprava:

VÚRV, v.v.i., Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně

Trasa metra linky A do stanice "Nádraží Veleslavín" (dále bus č. 225) nebo do stanice "Petřiny" (dále bus č. 191). Výstupní stanice obou autobusů „Ciolkovského“.

Příp. osobní vlak ČD ze stanice Praha – Masarykovo nádraží směr Kladno, Rakovník, výstupní stanice „Praha-Ruzyně

Redakce KIS, 13.06.2022

          zpět...