Informace - novinky v přímých platbách v rámci JŽ 2018

Vážení žadatelé,

k 1.1.2018 vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

V letošním roce dochází k některým změnám deklarace konopí (§ 6), podmínek poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy týkajících se trvalých travních porostů a travních porostů (§ 7), diverzifikace plodin (§ 9), zachování stávajících trvalých travních porostů (§ 10) a podmínek u ploch využívaných v ekologickém zájmu (§ 11, 13, 14, 17, 18). Upraveny jsou některé podmínky dobrovolných podpor vázaných na produkci (§ 28 - bílkovinné plodiny a přílohy č. 7 - zeleninové druhy s velmi vysokou pracností).

Stručný přehled změn

změny – SAPS pro rok 2018:
§ 6: při deklaraci konopí lze deklarovat uznávací list nebo úřední návěsku
§ 7: výjimka pro plochy TTP v H1 – termín seče a pastvy posunut až do 31.8.

změny – greening pro rok 2018:
§ 9: platba bude poskytnuta od 1 ha zemědělské půdy
§ 10: porušení SEO ploch v rámci ECP bude vyhodnoceno  k 1.1.2018
§ 13: Krajinné prvky (KP) - úprava způsobilosti vnějších lineárních KP (příkop, mez, terasa, stromořadí): vnější lineární KP, který přiléhá svou delší stranou k dalšímu lineárnímu způsobilému  KP, který přiléhá k orné půdě zemědělského podniku, se považuje za způsobilý KP pro EFA
§ 14: Ochranný pás (náhrada za souvrať) - jako ochranný pás lze deklarovat souvrať nebo ochranný pás podél vody, kterým jsou plněny požadavky podmíněnosti (DZES 1, PPH 1); podmínky pro ochranné pásy jsou nastaveny stejně, jako byly pro souvratě: - pás o šířce 1 až 20 m založený od hraníce DPB, - stanoven (stejný) seznam povolených plodin, které jsou jiné než je hlavní plodina (souvislý pokryv od 1.6. do 15.7.), - zákaz produkce (seče i pastvy), zákaz hnojiv; za ochranný pás, který lze vyhradit jako EFA, nelze považovat plochu biopásů v AEKO
§ 13 a § 14: Krajinné prvky a ochranné pásy - změna způsobilosti KP a ochranných pásů, které přesahují stanovený maximální rozměr, - doposud se např. souvrať, která přesáhla 20 m, nezapočítala jako EFA, - nyní může mít souvrať 50 m, ale jako EFA se započte tolik metrů, kolik má souvrať ve skutečnosti (maximálně však 20 m)
§ 17: Meziplodiny - úprava období údržby - minimálně 8 týdnů
•         letní varianta: od 31.7. do 24.9.
•         ozimá varianta: od 6.9. do 31.10.
•         podsevy: od 1.8. do 24.9.
v uvedených obdobích – zákaz použití POR; rozšíření seznamu o podsev luskovin - jetel luční, komonice bílá, štírovník růžkatý; rozšíření seznamu meziplodin - jetel šípovitý, svazenka shloučená
§ 18: Dusík vázající plodiny - zůstává povinnost souvislého pokryvu půdy nebo prokazatelného výskytu posklizňových zbytků od 1.6. do 15.7., zůstává povinnost založení ozimu do 31.10., zákaz použití POR od výsevu do sklizně plodin, evidenční povinnost POR + data výsevu a sklizně

změny - Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS):
§ 28: Bílkovinné plodiny - odstranění podmínky min. intenzity chovu přežvýkavců 3 VDJ/ha
příloha č. 7 k NV: technická úprava v rámci VCS na zeleninu - požadavek zelinářské praxe: - zkrácení délky vegetační doby u cibule (cibule na zeleno), - zavedení počtu vysetých ks a minimální HTS u salátu

Současně došlo k úpravě nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů, kterou se mění podmínky plateb na chov ovcí nebo koz (§ 7) nebo plateb na chov krav bez tržní produkce mléka (§ 8).

Celý článek včetně zveřejněného znění novely ve Sbírce zákonů, částka 152:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-4.html

Za kolektiv pracovníků OPŽL Olomouc s pozdravem a přáním hezkého dne


Ing. Jiří Viktorin
Odborný rada oddělení PŽ a LPIS pro Olomoucký kraj
pracoviště Olomouc

Státní zemědělský intervenční fond
RO OLOMOUC, Blanická 1, 779 00 Olomouc
M: +420 602 719 380
E:  jiri.viktorin@szif.cz

Redakce KIS, 26.02.2018

          zpět...