Připomenutí: Změna ve vedení evidence prasat od roku 2019

Novelou plemenářského zákona, zákona č. 154/2000 Sb. došlo ke zrušení výjimky v § 22 odst. 12, podle které nemuseli chovatelé prasat chovající 1 prase určené na domácí porážku evidovat tyto chovy v Ústřední evidenci prasat. Tato úprava byla provedena na základě rozhodnutí Evropské komise, která z důvodů výskytu afrického moru prasat odebrala všem státům EU možnost uplatnění této výjimky.

Povinnost evidovat prasata v ústřední evidenci se po novele zákona č. 3/2019 vztahuje již na všechny chovy prasat. Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 174/2019 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství účinné od 1. 8.2019 tyto povinnosti upřesňuje následně.

Pro každého chovatele prasat, chovajícího i 1 prase za účelem domácí porážky to znamená, že musí své hospodářství zaregistrovat v ústřední evidenci (ČMSCH, a.s. Hradištko pod Medníkem) a musí dodržovat následující povinnosti:

  • vést registr prasat v hospodářství,

  • předávat do ústřední evidence hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění. Součástí tohoto hlášení je i počet prasnic. Toto hlášení je nutné zaslat jednou měsíčně vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc,

  • označit (alfanumerickým kódem přiděleným ústřední evidencí) každé prase tetováním do levého ucha nebo tetováním na levou stranu těla anebo ušní známkou do levého ucha, a to před odstavem, v případě přemístění prasnice se selaty na jiné hospodářství se selata musí označit před přemístěním.

 

Vyhláška zavádí zjednodušený postup pro chovatele, kteří si chtějí koupit prase za účelem domácí porážky do 7 dnů od nákupu. Tito chovatelé mohou využít tzv. „Dočasné hospodářství“ tj, hospodářství, na které bylo prase přemístěno a do 7 dnů poraženo.

Dočasné hospodářství eviduje pověřená osoba na základě seznamu dočasných hospodářství uvedených v hlášení o přemístění prasat zaslané původním chovatelem (vzor hlášení je v příloze č. 9).

V případě chovu prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě (tzv. domácích mazlíčků), se použije zjednodušený registrační lístek uvedený v příloze 6a, a místo registru prasat v hospodářství se vede jakákoli evidence, ze které jsou patrné změny počtu chovaných prasat, identifikace prasat a datum této změny s upřesněním místa původu nebo určení zvířat. V případě chovu prasnic (chovu prasnic s produkcí selat) nelze použít zjednodušený registrační lístek a použije se registrační lístek uvedený v příloze č. 6.

 

Ing. Zdenka Majzlíková

Česká plemenářská inspekce

Přílohy

Redakce KIS, 09.03.2022

          zpět...