SZIF rozdělí 152 milionů korun chovatelům bahnic, koz a producentům brambor pro výrobu škrobu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dalším dobrovolným podporám vázaným na produkci (VCS). Mezi 2 444 zájemců, kteří vloni požádali o podporu na chov koz nebo bahnic, Fond rozdělí přes 73 milionů korun. K dotaci na produkci brambor pro výrobu škrobu se v uplynulém roce sešlo 277 žádostí. Pěstitelé získají téměř 79 milionů korun.

„Zmíněným opatřením podporujeme chov bahnic, případně chov koz pasených na travních porostech nebo na travních porostech na orné půdě, které jsou současně evidovány na žadatele o podporu v systému LPIS. A to v období nejméně od 15. května do 11. září 2021,“ uvádí k záměru opatření Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor. Brambory pro výrobu škrobu patří mezi tzv. citlivé komodity, v rámci zvláštního systému pěstování s ohledem na udržení a zlepšování životního prostředí. „Finanční podpora této komodity má pěstitele přimět k její vyšší produkci,“ dodává Josef Miškovský a připomíná, že „obě dotační opatření se realizují formou tzv. Přímých plateb. Žádost o podporu podává chovatel nebo pěstitel prostřednictvím Jednotné žádosti.“

Sazba pro chov bahnic a koz byla stanovena na 4 204,17 na velkou dobytčí jednotku (VDJ). V případě brambor pro výrobu škrobu činí 14 198,88 na ha.

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář Prohlášení o vzdání se práva na odvolání, který je na webových stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost.

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta.

Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Oddělení tiskové SZIF e-mail: press@szif.cz mobil: +420 733 696 550

Redakce KIS, 28.02.2022

          zpět...