Olomouc - 2.3.2018 - ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2018

Pavel Stonawský, 12. únor 2018
Olomouc - 2.3.2018 - ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2018

Akreditovaná vzdělávací agentura pro pořádání odborných kurzů  Vás zve na aktuální seminář: ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2018

Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z ve znění právní úpravy platné v roce 2018

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací...
Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied -
vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
 A n o t a c e :   Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů platných a účinných v roce 2018, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.
Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:
  - obecných institutů zákoníku práce,
  - předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,
  - vzniku, změn a skončení pracovního poměru,
  - dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
  - pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby,
  - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včet. Problematiky pracovnělékařských služeb,
  - překážek v práci,  dovolené,  péče o zaměstnance, agenturního zaměstnávání,
  - výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele  (homeworkingu a teleworkingu),
  - přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, 
  - doručování písemností,
  - a některých dalších institutů pracovního práva.
V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti v souvislosti s přijetím prvé dílčí novely občanského zákoníku a dalších novelizací s pracovněprávními vztahy souvisejících právních předpisů, budou rovněž prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů..

Datum konání:     2. března 2018

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC    
 Jeremenkova 36, OLOMOUC.(Clarion Congress hotel Olomouc (dříve hotel SIGMA) se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc,do budovy projít vchodem na levé stravě, přednáškový sál  je v 1. patře)

Prezence od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.
  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.
Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100 
 Variabilní symbol  1918, poplatek uhraďte do  1.3. 2018, nebo hotově v den konání u prezence.     

         
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Přihlášky na seminář posílejte: E-mail: m.lekes@email.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 
nebo poštou na adresu: Vzdělávací agentura,  Nivnická 1119, Vlčnov 687 61 , Tel.: 776 574 359
Seminář : Zákoník práce v roce 2018, pořádaný v Olomouci


Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  /1918/Název organizace: .................................................................................................................


Počet a jméno (a) účastníků ...................................
 IČO: ...................................   DIČ: ...................


Uhradíme: hotově / převodem - potvrzujeme, že jsme dne  …..................   uhradili z našeho účtu č........................................................

Částku  v celkové  výši : ....................................................       Kč       za ..............přihlášených osob.  Telefon:…………………………

Redakce KIS, 12.02.2018

          zpět...

Přiložené soubory