SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Greening, PVP a masná telata

 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v rámci Jednotné žádosti 2018. Prvními letošními dotačními tituly, na které SZIF ode dneška vydává rozhodnutí, jsou: Greening, Přechodné vnitrostátní podpory a VCS - telata.  

 Greening neboli Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí je nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS, tedy Jednotné platby na plochu. Jedná se v podstatě o „příplatek“ k SAPS. V loňském roce si o tuto dotaci požádalo 30 134 zemědělců, pro které je připraveno 6 652 milionů Kč. Sazba je 1 877,38 korun na hektar. 

 Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) slouží k dorovnání podpor u vybraných komodit, které byly znevýhodněny pro zemědělce v ČR oproti původním zemím EU. Poskytují se k platbě SAPS na následující oblasti: Zemědělskou půdu, přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škrobu, krávy bez tržní produkce mléka, ovce a kozy. Sazby na jednotlivé oblasti PVP jsou uvedeny na www.szif.cz. O dotaci si zažádalo 28 253 zemědělců, celkem je na podporu vyčleněno téměř 651 milionů korun. 

 Třetí platbou, na kterou SZIF počínaje 14. lednem vydává rozhodnutí, je VCS – telata masného typu. Jedná se o jednu z Dobrovolných podpor vázaných na produkci, jež jsou zaměřeny na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O dotaci na telata si požádalo 6 274 žadatelů, mezi něž bude rozděleno přes 644 milionů korun, sazba je 8 688,90 korun na VDJ. 

 Pro výplatu podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost. 

 Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů: 

1. prostřednictvím Portálu farmáře

2. přes datovou schránku

3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF 

4. poštou 

5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.  

 V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz. 

 

Vladimíra Nováková  tisková mluvčí SZIF  

Redakce KIS, 15.01.2019

          zpět...