Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin

Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů k elektronické evidenci o použitých přípravcích na ochranu rostlin a včetně změn ve vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků od 1.7. 2023 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 333 KB)

Upozorňujeme subjekty obhospodařující dle evidence půdy v LPIS půdu nad 200 hektarů, tzn., uživatele „dílů půdních bloků (DPB)“ v LPIS s výměrou nad 200 ha, na povinnost poskytnutí dat o použití přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin v elektronické podobě, a to poprvé do konce srpna 2023 za červenec 2023.

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., účinnou od 1. 7. 2023, se zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů půdy podle evidence půdy v LPIS povinnost převést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků na ochranu rostlin do elektronické podoby, pokud již nejsou v této podobě vedeny, umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci.

Podle definice „zemědělského podnikatele“, která je uvedena v zákonu o zemědělství (§ 2e), se jedná o subjekty provozující „zemědělskou výrobu“. Zemědělskou výrobou se rozumí: rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu a další činnosti vyjmenované v zákonu o zemědělství.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost poskytování dat o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě se vztahuje nejen na subjekty podnikající v zemědělství, ale také hospodařící v lese, produkující osiva, sadbu a školkařské výpěstky, pokud mají v LPIS výměru „DPB“ nad 200 hektarů a provozují některou z činností, která spadá pod zemědělskou výrobu. Tzn., pokud nemá subjekt DPB v LPIS o celkové výměře nad 200 ha, tak se na něho vedení a předávání dat v elektronické podobě nevztahuje.

Způsob a formát předávaných dat je stanoven novelou vyhlášky o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin č. 200/2023 Sb. ze dne 15. června 2023 účinnou od 1. 7. 2023.

Dle ustanovení § 11 odst. 2 této vyhlášky je požadováno předávat data v elektronické podobě pouze prostřednictvím webové služby ministerstva zemědělství ve struktuře datového výstupu definovaného v příloze č. 5 k vyhlášce, což se bude týkat použití přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku na pozemku identifikovaného kódem čtverce DPB a zkráceným kódem  DPB dle LPIS a použití v objektu, tj. ve skladu rostlinných produktů, skleníku, v mořícím zařízení nebo jiném objektu, který bude identifikován označením ošetřovaného objektu. Akceptovaným formátem pro předávání dat bude soubor výhradně ve formátu XML. Vzhledem ke znění novely vyhlášky o přípravcích na ochranu rostlin nebude možné předávat data v excelovém souboru, na rozdíl od evidence hnojení.

Subjekty specifikované výše budou mít povinnost data o provedených aplikacích přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků na ochranu rostlin „poprvé“ poskytnout elektronicky do 31. 8. 2023, a to za období od 1. 7. do 31. 7. 2023. Další data budou zaslána do 30. 9. 2023 za období 1. 7. až 31. 8. 2023 (dále do 31. 10. 2023 za období 1. 7. až 30. 9. 2023, atd.). K danému tématu se uskutečnila dne 23. 6. 2023 schůzka s dodavateli komerčních SW, jejichž služeb využívají zemědělští podnikatelé. V rámci ní byli seznámeni se strukturou webové služby a principem zpracování dat, aby následně mohli provést potřebné úpravy, které budou umožňovat předávat data ve struktuře stanovené v příloze č. 5 k vyhlášce č. 200/2023 Sb.

Novela vyhlášky č. 200/2023 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin v porovnání se zněním platným do 30. 6. 2023 stanovuje některé nové údaje, popř. upřesňuje rozsah těch stávajících. Jedná se o identifikaci subjektu, který tyto záznamy vede, přesnější vymezení údajů, které identifikují místo aplikac(zemědělský pozemek evidovaný v LPIS dle zákona o zemědělství/ lesní pozemek dle vyhlášky o lesním hospodářském plánování/ pozemek, který není ani v LPIS, ani se nejedná o lesní pozemek/ označení objektu umožňující jeho přesnou identifikaci a umístění). Nově není od 1. 7. 2023 nutné uvádět název obce a okresu.

S ohledem na zpracování dat o statistice spotřeby přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků je třeba vést v záznamech výměru oseté nebo osázené plochy plodiny/dřeviny, datum výsevu nebo výsadby plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu) a datum ukončení pěstování plodiny (netýká se dřevin, lesního porostu). Nově je od 1. 7. 2023 nutné uvádět také informaci o použití přípravku na ochranu rostlin nebo pomocného prostředku ve směsi s přípravkem na ochranu rostlin nebo pomocným prostředkem nebo hnojivem (při sólo aplikaci se uvede „S“, při použití ve směsi „TM“),

Novelou rostlinolékařského zákona se nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci přípravku na ochranu rostlin a pomocného prostředku do následujícího pracovního dne po aplikaci, včetně použití pomocných prostředků uvedených na trh dle nařízení EU 2019/515 o vzájemném uznání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008. POVINNOST PROVÉST ZÁZNAM DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE PO APLIKACI SE TÝKÁ VŠECH SUBJEKTŮ BEZ OHLEDU NA VÝMĚRU A MÍSTO APLIKACE PŘÍPRAVKU A POMOCNÉHO PROSTŘEDKU NA OCHRANU ROSTLIN. Záznam DO NÁSLEDUJÍCÍHO PRACOVNÍHO DNE PO APLIKACI může být proveden v písemné podobě např. do pracovního sešitu, knihy evidence o použitých přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, pokud není záznam proveden v této lhůtě v elektronické podobě, např. na Portálu farmáře nebo v komerčních SW. 

Redakce KIS, 03.08.2023

          zpět...