Názor - Centrum precizního zemědělství

Rozvoj automatizace a robotizace, včetně digitalizace, zemědělství je výrazně závislý na podpoře státu!
Dovoluji si krátkou poznámku k diskusi o precizním zemědělství v Zemědělském výboru PSP ČR. Moje připomínka vychází nejen ze zkušeností ze světa a ze znalosti domácí situace, ale především ze systémového přístupu k problematice, kterou CPZ řeší ve spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi a privátními subjekty.
Přestože si mnozí spojují podporu státu s dotační podporou, praxe ukazuje, že zásadním problémem pro rozvoj technologií je absence rámcových legislativních a právních podmínek fungování moderních technologií v krajině a jejich časová stabilita.
Problematika spočívá v počáteční potřebě specifikace a legalizace změn krajiny, včetně jasné a odborně podložené podpory státu, či alespoň jejich akceptace, bez rizika porušení dotačních podmínek a legislativních omezení, a končí jasnými rámcovými podmínkami z hlediska právních rámců, systémů eliminace rizik (pojištění apod.), vnímání veřejností a uvědomění se změn, které se těmito procesy promítají i do běžných lidských zvyklostí.
Horší než špatná investice je zmařená investice třetí stranou!
Doufám, že účast CPZ k systémovému vnímání problému v Zemědělském výboru PSP ČR přispěla, alespoň trochu.
Za CPZ
Václav Brant

Redakce KIS, 14.07.2023

          zpět...